Ottos historienoter

Weimar-republikken og nazismen

Shortcuts: 1919-23 | 1924-29 | 1929-33 | 1933-39 | Udenrigspolitikken
Spørgsmål til kompendium | Kronologi | Holocaust | Artikel om Hitlers vej til magten
De allierede under 1. verdenskrig
De allierede under 1. verdenskrig
Med Tysklandsnederlag i 1. Verdenskrig opløses det Tyske Kejserrige, og en demokratisk republik oprettes.

Forfatningen for den nye republik blev vedtaget i den tyske kulturby Weimar i 1919.

Demokratiet og den nye republik fik fra starten hårde betingelser - og gentagne økonomiske og politiske kriser betød, at demokratiet var skrøbeligt og efter kun 14 år overtog Hitler og nazisterne i 1933 magten i tyskland og afskaffede demokratiet.

Nedenfor oplistes de vigtigste begivenheder i Weimar-republikkens korte historie.

1919-23 Politisk uro og økonomisk kaos

Ausrufung_Republik_Scheidemann
Scheidemann (SPD) udråber republikken fra Rigsdagsbalkonen
General Ludendorff
Rosa Luxemborg- leder af den kommunistiske bevægelse i Tyskland

November revolutionen

  1918

 • sept. - Den tyske general Ludendorff og General Hindenburg opfordrer regeringen til at søge våbenhvile.
 • 3.okt. - Regeringen (M.Baden) anmoder præs. Wilson (USA) om våbenhvile p.g.a. Wilsons 14 pkt.
 • 29.okt. - Mytteri i den tyske flåde - oprettelse af arb.-og soldater råd efter russisk forbillede.
 • 7.nov. - Revolution i Munchen og Berlin
 • 9.nov. - Kejser Wilhelm 2. abdicerer.

  Philipp Scheidemann (SPD) udråber republikken (se foto) og Friedrich Ebert (SPD) udpeges som regeringsleder.

 • 11.nov. - Våbenhvilen undertegnes af den nye regering.
 • dec. 1918 - jan. 1919 Spartakisternes opstand (KPD) - slås ned af weimarrepublikken

Weimar-rep. & Versaillesfreden

1919

 • 15.jan Spartakistlederne K. Leibknect og Rosa Luxenburg myrdes.
 • 19.jan Valg til Grundlovsgivende Forsamling => Weimar-koalitionen.
 • 22.jun Versailles -freden underskrives i Versailles udenfor Paris. Bestemmelser for Tyskland:

  • Almindelig værnepligt afskaffes - hæren begrænses til 100.000 mand , ingen kampvogne, fly og ubåde
  • Tyskland skal betale enorme krigsskadeerstatninger på 138 milliarder guldmark til England, Frankrig m.fl
  • Grænseområdet Elsass-Lothringen afstås til Frankrig, store områder til Polen, samt mindre områder til Tjekkoslovakiet, Belgien og Danmark
  • De tyske kolonier afstås
 • 31.jul Weimar-forfatningen vedtages.
  § 48 i forfatningen giver præsidenten mulighed for at sætte dele af forfdatningen ud af kraft

1920

1921

 • marts Øvre-Schlesien tildeles Polen .

  Krigsskadeerstatningerne fastsat til 132 mia. mark

1922

 • Rapallo- aftalen m. USSR.

Hyperinflation og Ølstuekuppet

1923

 • -jan Fransk besættelse af Ruhr-området. -> Hyper-inflation
 • okt Kommunistiske revolutionsforsøg i Sachen & Thuringen.
 • nov Ølstue-kuppet i Munchen, Hitler og Ludendorff. Hitler idømmes 5 års fængsel, men løslades efter 9 mdr. I fængslet skriver han 'Mein Kamf'

1924-29 Økonomisk og politisk stabilitet

Marlene-Dietrich in 'Der blaue Engel' (1929)
Marlene-Dietrich in 'Der blaue Engel' (1929)

1924

 • Dawes- planen, USA yder lån til Tyskland - som hermed kan betale krigserstatninger til Eng. og Frankrig
 • maj Rigsdagsvalg NSDAP får 32 mandater
 • dec Rigsdagsvalg NSDAP går tilbage til 14 mandater

1925

 • Hindenburg vælges til Rigspræsident.

1926

 • Tyskland medlem af Folkeforbundet

1928

1929-33 Verdenskrisen og demokratiets krise

nurenberg-hitler-1929
Hitler på valgkampagne i Nurenberg - 1929
Valgplakat 1932
Valgplakat 1932 (?)

1929

 • krakket i Wall Street => USA tilbagekalder kreditter og lån til Tyskland. => den øko. krise spreder sig til tyskland + europa

1930

 • marts - SPD-regeringen træder tilbage p.g.a. strid om arbejdsløshedsunderstøttelsen =>
  Hindenburg udpeger Brunning (C) som Rigskansler for borgerlig mindretals regering, off.besparelser gennemføres v.hj.a. § 48.
 • sep - Rigsdagsvalg - valgsejr for NSDAP (fra 12 -> 107 mandater) og
  KKP ( fra 55->77 mandater). Brunning-regeringen fortsætter v.hj.a. § 48.

1932

 • Politisk terror og vold - SA har 300.000 medlemmer.
  6 mill. arbejdsløse tyskere
 • mar. - Hindenburg genvælges som Rigspræsident.
  Brunning indfører forbud mod SA-organisationen "Osthilfe"
 • maj - Hindenburg afskediger Brünning, og indsætter Franz von Papen som ny Rigskansler.
 • jul - Rigsdagsvalg - største valgsejr for NSDAP (38%)
  Hitler kræver Rigskanslerposten, men Hindenburg afslår.
  Von Papen uden pol. støtte i rigsdagen. Fortsat vold og terror i gaderne.
 • nov - Rigsdagsvalg - NSDAP taber stemmer, men er fortsat største parti.
  Fremgang for KKP. Gen. Kurt von Schleiser udpeges til Rigskansler.
  Valgplakat 1932
  Valgplakat 1930
  frontsoldaten-hitler
  frontsoldaten-hitler

Hitlers magtovertagelse og nazistyret

hitler-hindenburg-1933
Præsident HIndenburg udnævner HItler til Rigskansler jan 1933
rigsdagen-brænder
23. feb 1933 Rigsdagsbygningen brænder - NSDAP og Hindenburg giver kommunisterne skylden
bogbrænding-berlin-universitet-1933
Bogbrænding af 'utyske' bøger ved Universitetet i Berlin 1933
et-folk-et-rige-en-fører
Et folk, et rige og en fører
kilde

Den nationale revolution

1933

 • 30.jan Hindenburg udpeger Hitler til Rigskansler.
 • 1.feb Hitler opløser Rigsdagen og udskriver nyvalg til 5.marts.
 • 23.feb Rigsdagsbranden => Nødforordningen til bestyttelse af folk og stat.

  "Forordning fra rigspræsidenten til beskyttelse af folkog stat, 28. feb. 1933

  På grundlag af artikel 48, afsnit 2 i rigets forfatning forordnes følgende for at afværge kommunistiske voldshandlinger, som kan true staten:

  § 1. Artiklerne 114, 115, 117, 118, 123, 124, og 153 i Det Tyske Riges forfatning sættes indtil videre ud af kraft. Tilladt er herefter indskrænkning af den personlige frihed, ytringsfriheden inclusive pressefriheden, af retten til af danne foreninger og afholde møder, indgreb i brev-, post-, telegraf og telefonhemmeligheden, ordrer til husundersøgelser og beslaglæggelse såvel som konfiskation af ejendom også udover de ellers gældende regler (...)

  § 6. Denne lov træder i kraft ved offentliggørelsen ....

 • 5.marts Rigsdagsvalget NSDAP får 44% af stemmerne (= 17 mill), danner koalitionsregering med det Tysk-Nationale Folkeparti (DNVP) .
  Kommunisterne fratages deres 81 mandater !
  Propagandaministerium under Goebbels oprettes.
 • 22. marts Den første koncentrationslejr oprettes i Dachau - udenfor Munchen
 • 24.mar Bemyndigelsesloven (Fuldmagtsloven) vedtages af rigsdagen. (kilde 37)<=> Weimarrepublikken eksisterer ikke længere.

  Lov om overvindelse af folkets og statens nød (Bemyndigelsesloven) af 24. marts 1933

  Artikel 1. Love for riget kan foruden ved den i rigsforfatningen fastsatte fremgangsmåde også vedtages af rigsregeringen. (...)

  Artikel 2. De love for riget, som rigsregeringen vedtager, kan afvige fra rigsforfatningen, for så vidt de ikke berører rigsdagen og rigsrådet som institutioner. Rigspræsidentens beføjelser forbliver uforandrede.

 • 7.apr "Lov om genindførelse af statsembedsmandsskabet" , alle ikke-tyske tjenestemænd afskediges . Samt "lov om ligestilling af delstaterne"

 • 2.maj Fagforeningerne lukkes - alle arbejdere organiseres nu i "Tyske Arbejds­front" (DAF) under nazistisk ledelse. Samtidigt oprettes fritids-organisationen " Kraft durch Freude".

 • 10.maj Bogbrændinger - "u-tyske" forfatteres bøger afbrændes Video - interview
 • 22.jun Forbud mod Tysklands Socialdemokratiske parti (kilde 38)
 • 14.jul Lov imod nydannelsen af partier ( kilde 39) "Rigsregeringen har vedtaget følgende lov, som hermed offentliggøres:

  § 1. I Tyskland eksisterer som eneste politiske parti Det nationalsocialistiske tyske arbejdsparti.

  § 2 Den, som påtager sig at holde sammen på et andet politisk partis organisation eller at danne et nyt politisk parti, straffes , såfremt handlingen ikke ifølge andre love eller forordninger medfører strengere straf, med tugthus i indtil tre år eller med fængsel fra seks måneder til tre år.

  Berlin , den 14. juni 1933. Rigskansler: Adolf Hitler (...) "
 • okt Universiteternes selvstyre ophæves- rektorer udpeges af regeringen
 • 1.dec "Lov om sikring af partiets og statens enhed"
  Hitler havde nu den absolutte politiske magt i Tyskland , étparti-diktaturet var oprettet , men flg. opgaver skulle endnu løses :
  • - at hindre "den anden revolution"
  • - at ordne konflikten mellem SA og Rigsværnet/hæren (parti <-> statsmagt)
  • - at afklare hvem der skulle efterfølge den sygdomssvækkede Hindenburg.
  • - at nedbringe arbejdsløsheden på 6 mill.- at fremskynde den militære oprustning
Hitlers tale ved afslutningen af den 6. partikongres 10.sept. 1934
Hitler om partiet og Føreren ved partimødet i Nurenberg sept. 1935

1934

 • 1934 apr. Hitlers møde med cheferne for hær og flåde ( Deutschland-konferencen)
 • 30. juni "De lange knives nat" , SA-chef Ernst Röhm , samt den øvrige ledelse af SA henrettes.

  Samtidigt henrettes politiske "fjender" , f.eks. Kurt von Schleicher, og fra partiets venstrefløj , bl.a. brøderne Gregor og Otto Strasser.

  SS-(Schutz-Staffeln) + Gestapo ( hemmelige politi ) under Henrich Himmler - får status som selvstændig organisationer direkte under Hitler

 • 13.juli Hitlers tale i Rigsdagen om udrensningerne d. 30 juni. Hvor Hitler bl.a. erklærer sig som
  "det tyske folks højeste dommer"
 • 1. aug Lov vedr. det Tyske riges statsoverhoved . (kilde 40)

  "Rigsregeringen har vedtaget følgende lov, som hermed offentliggøres:

  § 1. Rigspræsidentens embede forenes med rigskanslerens. Som følge heraf overgår de beføjelser, rigspræsidenten hidtil har haft, til føreren og rigskansleren, Adolf Hitler. Han udpeger selv sin stedfortræder.

  § 2. Denne lov træder i kraft med virkning fra rigspræsident von Hindenburgs bortgang . ( ...)
  sign. Adolf Hitler, fører og rigskansler"

 • 2.aug Rigspræs. Hindenburg dør. -> Hitler overtager Rigspræsidentens funktioner. Officerer og mandskab i den tyske hær aflægger troskabsed til Hitler: "Med Gud som vidne sværger jeg højt og helligt, at jeg betingelsesløst vil adlyde Det Tyske Riges og folks fører;, værnemagtens øverstbefalende, Adolf Hitler, og at jeg som tapper soldat til enhver tid vil være parat til at sætte mit liv på spil for denne ed"

Udenrigspolitik og brud med Versailles

Områder afstået af TYskland som følge af Versaillesfreden 1919

Tyske soldater modtages med jubel af den østrigske befolkning i marts 1938

Den engelske premierminister Neville Chamberlain vender hjem fra Munchen mødet d. 30.sept. og erklærer "Peace in our time" . Chamberlain blev et levende symbol på den engelske Appeasement-politik overfor Tyskland og Hitler.

1. sept 1939 - Hitler angriber POlen - 2. verdenskrig er startet

1934

 • Tyskland melder sig ud af Folkeforbundet - og dermed nedrustningsforhandlingerne
 • 10. jan 1934 : Tysk ikke-angrebspagt med Polen
 • juni 1934 : Østrigske nazister forsøger at tage magten i Østrig - mislykkes .

1935

 • Saar-området kommer efter folkeafstemning tilbage til Tyskland
 • 16. marts 1935: Hitler annoncerer at værnepligten genindføres og oprettelsen af en hær på 36 divisioner

  Hæren kunne mønstre 700.000 mand . Flyvevåbnet udbygges fra 250 -> 2500 fly i 1935.
  En flådeaftale med England begrænser den tyske flåde til 35 % af den engelske.
  <=> brud på Versailles fredens bestemmelse.

1936

 • Anti-komintern-pagten mellem TYskland, Italien og Japan - rettet mod Sovjetunionen
 • 7. marts 1936: Hitler sender tyske tropper ind i det demilitariserede zone langs Rhinen.
  Frankrig søger Englands støtte til at gribe ind, men England ønsker ingen konflikt med Tyskland.
 • juli 1936 ; Tyskland og Italien støtter Franco's oprørsstyrker i Spanien ( Spanske Borgerkrig 1936-39) , mens England og Frankrig fører en ikke-indblandingspolitik ( som Tyskland, Italien og Sovjetunionen tilslutter sig - formelt).

  Englands holdning overfor Hitler blev kendt som "Appeasement-politikken" dvs. et forsøg på en fredeliggørelse af forholdet til Tyyskland.

1937

 • 5. november 1937: Hossbach-mødet, hvor Hitler orienterer hærledelsen om den udenrigspolitiske situation og de fremtidige planer.

  Herunder 'Lebensraum ' i Østeuropa. Mulig erobring af Tjekkoslovakiet og Østrig i 1938

1938

 • 12. marts 1938: Tyske tropper krydser grænsen til Østrig - og møder ingen modstand => "Anschluss" altså Østrigs tilslutning til Tyskland.
  Anerkendes af England samme måned.
 • Sudeterlandet - grænseområdet mllem Tjekkoslovakiet og TYskland, har et tysktalende mindretalpå ca 3 1/2 mio.- menneskser.
  Gentagne sammenstød mellem tysksindede og myndighederne i Sudeterlandet.
 • 29. sept 1938: Munchen-forliget Den engelske premierminister Neville Chamberlain Dalier (frankrig) og Italiens Mussolini mødes i Munchen

1939

 • 15. marts 1939: Tyske tropper rykker ind i resten af Tjekkoslovakiet <=> brud med Munchen aftalen !
 • 22. marts 1939: Tyske tropper besætter området Memel, som før 1919 havde tilhørt Tyskland
 • marts: Hitler kræver at Polen skal give fristaden Danzig tilbage til Tyskland.

  Polen afslår -> Hitler ophæver den tysk-polske ikkeangrebstraktat fra 1934

 • 31. marts 1939: England udsteder nu garanti-erklæringer til Polen, Rumænien, Grækenland og TYrkiet, om at ville hjælpe dem i tilfælde af et tysk uprovokeret angreb.
 • 23. aug. 1939 Tyskland og Sovjetunionen indgår en ikke-angrebspagt , også kendt som Hitler-Stalin-pagten
 • 1. sept. 1939: Tyske tropper angriber Polen <=> 2. verdenskrig er hermed startet