Ottos historienoter

SSO - Større Skriftlig Opgave i historie

Håndbog-til-SSO-2020.pdf

Råd & dåd

Forberedelse er forudsætning for et godt resultat - også når det gælder opgaver / eksamener!!

 • Hvilke kommentarer fik du på din historieopgave i 1. hf ?
  Her er måske noget du kan bruge til arbejdet med SSO'en.
 • Læs og brug den vejledning som skolen / din lærer stiller til rådighed på
 • At du har undervisningsfri i en uge til at skrive opgaven betyder ikke, at du skal vente med at gøre noget til opgaveugen starter

  Du får rigeligt travlt med at skrive opgaven (10- 15 sider af 2400 tegn)), lave litteraturhenvisninger, indledning og konklusion, litteraturliste, 'abstract' osv.

  Så hvis du også først skal til at sætte dig ind i emnet i opgaveugen bliver det en meget stresset proces - og opgaven måske alt for uoverskuelig for dig.

 • Derfor: tag presset af dig selv i opgaveugen - og lav forarbejdet / forberedelsen nu.

Forberedelse ..

 • Opgaven udleveres

  fredag d. 28. feb kl. 1600 og afleveres senest fredag d. 6. marts kl. 16.00

 • Det er desværre ikke 'held', 'god karma' eller 'pludselig opstået inspiration' eller lignende som resulterer i en god SSO-opgave.
 • Forberedelse og planlægning er (desværre) nøglen til succes i denne sammenhæng, og kan faktisk give dig den 'gode karma' eller inspiration som ellers meget nemt kan udeblive.
 • Gør dig klart hvad tidsperspektivet i dette er - og i stedet for at stresse ud over det- så brug den viden aktivt, til at tage de første små skridt i arbejdet med opgaven.
 • God ide at kigge i en kalender og planlægge dit arbejde

Hvad du skal gøre ....

Arbejsprocessen med SSO'en uddybes i det følgende, men kan kort beskrives således:

SSO - eksempler:

Her kan du se to gamle SSO'er - det er begge opgaver som fik en god karakter.

Du kan bruge dette til at få en fornemmelse af hvordan opgaverne kan være opbygget og hvordan der anvendes litteraturhenvisninger m.v.

SSO-eksempel-1.pdf

SSO-eksempel-2.pdf

Oversigtslæsning

 • Allerede i november måned bør du læse oversigtsmæssige fremstillinger om dit emne
  Det finder du i leksikonartikler og på Faktalink.dk
  Det kan også være bredere fremstillinger som lærebøger til gymnasiet / HF - herunder Verdenshistorie eller lign
  Besøg evt. bogdepotet - og spørg Eddie om han har noget du kan bruge.
 • Tag notater til læsningen (= aktiv læsning = fremmer indlæring / du husker bedre hvad du læser)
 • Prøv at gøre dig klart hvad det er der er specielt eller særlig interressant ved dit emne?
 • Selvom du ikke kender din opgaveformulering, kan du allerede nu danne dig et kronologisk overblik over dit emne. Dvs. får skrevet en kronologisk liste med de vigtigste årstal / datoer, begivenheder og personer som optræder i oversigtlitteraturen.

Speciallitteratur

 • En SSO kan ikke skrives alene på baggrund af nogle leksikonartikler, faktalink eller andet du 'finder' på nettet!!

 • Fald ikke for fristelsen til at kopiere en tidligere afleveret SSO-opgave. Vi opdager det som regel - og opgaverne bliver elektronisk scannet for ulovlig kopiering !!
 • Log in på bibliotek.kk.dk - opret dig som bruger hvis du ikke allerede er det.
  Her kan du søge bøger om dit emne - og se på hvilke biblioteker materialet findes og reservere det !!!

 • HUSK - du er ikke den eneste der skriver SSO, tusinder af unge studerende skal skrive SSO - så det er med at komme først !
 • Find som absolut minimum den eller de bøger som din vejleder har anbefalet dig.
Henvisninger til skolens hjemmeside (0 - 40 sek) gælder ikke længere - men se det øvrige

Vejledning

 • Det er dit ansvar at få aftalt vejledningsmøde med din lærer.

 • Du skal medbringe dit materiale - altså den speciallitteratur du har fået fat på til vejledningsmødet.

 • Vejleder kan hjæpe dig med hvilke dele af materialet der er særligt vigtigt- og hvordan du skal bruge det.

 • Ordentlig udbytte af vejledningsmøderne får du kun, hvis du har anvendt den skriftlige vejledning som skolen og / eller din vejleder allerede har stillet til rådighed. Det vil være dumt at anvende vejledningstiden på at gennemgå siden her - eller anden skriftlig vejledning som skolen stiller til rådighed.
 • Vejleder skriver din opgaveformulering (problemformulering) som du får udleveret når opgaveugen starter.
  Men brug vejledningsmøderne til at få afgrænset og konkretiseret hvad indholdet vil være i opgaveformuleringen, så det ikke kommer som en overraskelse for dig når opgaveugen begynder!

Arbejde med stoffet..

Den problemformulering som du får af din vejleder vil oftest være opbygget over den taksonomiske model, med
 1. Beskriv / redegør for baggrunden for ...
 2. Diskuter / analyser / forklar ..
 3. Vurder ... / konsekvenser af..
Brug vejledningmøderne til at få styr på hvad indholdet kan være i de enkelte punkter her.

Det er en god ide at have disse begreber og denne struktur i bagjhovet når du læser dit materiale.

Derfor læg mærke til hvornår dit materiale beskriver baggrunden for xxxx, hvornår materialet forklarer årsager til xxxx og hvornår materialet angiver konsekvenser / følger af xxxx (hvor 'xxxx' er dit emne)

Hvordan du læser stoffet

 • Allerede ved læsning af oversigtlitteraturen ( faktalink, leksikon artikler o.lign.) bør du lave en kronologiske oversigt over dit emne

  Det vil sige at du noterer ned årstal - vigtige begivenheder / personer , så du kan få et overblik over udviklingen / emnet .

 • Også her skal du være opmærksom på hvornår teksterne beskriver
  1. en baggrund for emnet / konflikten / fænomenet, og
  2. hvornår teksterne er analyserende / diskuterende, samt
  3. hvornår teksterne giver en vurdering af konsekvenser/ perspektiver osv.

Historiske kilder

Din SSO-opgave skal anvende historisk kildemateriale dvs. kilder i form af samtidige tekster, film eller billeder i relation til emnet.

For mange af de emner I arbejder med er der lavet særlige fremstillinger til Gymnasie / HF , som indeholder såvel fremstillingsstof samt udvalgte kilder.

I historietimerne har I læst forskellige kilder og lært om historisk kildekritik. Se også hvordan du anvendte kilder i din historieopgave.

I din SSO SKAL du anvende historiske kilder

For at demonstrere at du rent faktisk har læst og kan anvende de historiske kilder, skal du

 • refere til disse, og
 • bringe kortere citater fra centrale dele af kildeteksten, og
 • i begge tilfælde lave kildehenvisninger (fodnoter) til kilderne
Jeg har lavet et lille eksempel her - hvor du kan se hvordan jeg i en fremstilling både henviser og citerer fra en kilde . I dette eksempel Jyske Lov.

Video vejledning

Opgaveugen ...

De syv dage flyver hurtigt ... og du får nok mere travlt her end du måske er vandt til i den almindelige skolegang.

Igen er det vigtigt at du prøver at planlægge og disponere din tid. Din opgave består typisk af tre hovedspørgsmål.

Lav en ugeplan for hvornår de enkelte afsnit i opgaven skal være færdige. Planen holder måske ikke, men det vil hjælpe dig til at lavet noget så du ikke blot sidder og kigger på skærmen.

Hold pauser - går en tur og få frisk luft når du er kørt fast og ikke ved hvordan du kommer videre.

Opgavens struktur

Opgaven skal have en klar struktur /disposition, og skal bestå af følgende dele

 • Den udleverede problemformulering (forrest)
 • Din egen forside
 • Abstract
 • Indholdsfortegnelse
 • Indledning
 • 1. Kapitel (ca. 2-4 sider)
  • Underafsnit
  • Underafsnit ...
 • 2. Kapitel (ca. 5-6 sider
  1. Underafsnit
  2. Underafsnit ...
  3. Underafsnit ...
 • 3. Kapitel (ca.2-4 sider)
  1. Underafsnit
  2. Underafsnit ...
 • Konklusion (ca 1/2 - 3/4 side )
 • Litteraturliste
 • Bilag (kilder)

Vejl. til Word 2016

Til skrivningaf SSO skal du gerne kunne anvende:
 • Sidehoved
 • Fodnoter / litteraturhenvisninger
 • Overskriftstypografier + indholdsfortegnelse
 • Indsætte billeder med billedtekst
Nedenstående video ( også anvendt i VU timerne) viser hvordan du gør.

Mine SSO elever 2020:

Hacer

Emne: Hitlers vej til magten

1. Gørt rede for hvilke problemer der prægede Weimarrepublikken i årne 1919-33

2. diskuter hvordan NSDAP anbendte denne udvikling i deres politiske propaganda og med hvilke midler Hitler kom til magten i Tyskland

3. endelig ønskes en vurdering af hvordan det tyske samfund blev påvirket af HItlers magtovertagelse Se weimar-nazismen.asp

Jonas

emne: Den Spanske Borgerkrig

Spanske Borgerkrig 1. gør rede for den politiske udvikling i Spanien under republikken forud for borgerkrigens udbrud

2. diskuter hvilke rolle udenlandske magter kom til at spille i den spanske borgerkrig

3. giv en vurdering af hvilken betydning den spanske borgerkrig blev tillagt i samtiden og i eftertiden

Læs artiklen på Fakta link Lånt ACTA hæftet af FHF

"Den spanske borgerkrig : mellem stormagtspolitik og idealisme", Af Stig Pedersen

"Spanien : krise, krig, diktatur, demokrati" Af Stig Jørgensen

Katharina

Emne: - Jødeforfølgelserne i Tyskland

Hitler og Holocaust http://www.his2rie.dk/kildetekster/holocaust/ Peter Frederiksen : Det tredje Rige

1. Der ønskes en kort redegørelse for indholdet i den nazistiske racelære

2. Dernæst ønskes en analyse af udviklingen i Tysklands politik over for jøderne efter Hitlers magtovertagelse i 1933 og frem til Endlösnung. Herunder en kort beskrivelse af forholdene i koncentrationslejren Auschwitz

3. Endelig ønskes en vurdering af Holocausts betydning for såvel Tyskland som for jøderne i efterkrigstiden ELLER Placering af ansvaret i efterkrigstiden

se nazisternes-holocaust.asp