Ottos historienoter

Reformationen i Danmark

En problemformulering

Besvar på baggrund af grundbogen ( 'Overblik') følgende:
 1. Gør rede for baggrunden for reformationen (øko, pol, teknologisk, religiøst)
 2. Analyser hvad der er nyt i Martin Luthers syn på kirken og kristendommen ?
 3. Vurder konsekvenserne af reformationen ( øko, politisk)

Eks. besvarelse

 1. Johannes Gutenberg (1450) bogtrykkeriet <=> fra håndskrvne -> trykte bøger / bibler

  Biblen bliver almen tilgængelig + redskab for pol. rel. propaganda

  Kirken som pol. og øko. magt i middelalderen
  Paven rigdomme = verdslig magt => stigende krtik af pavekirken

  afladshandlen -> financiering af Peterskirken

 2. 1517 Martin Luthers kritik ( 95 teser)

  kun troen (bibel læsning) - ikke gode gerninger - kunne frelse mennesket

  Biblen > Paven

  Luther udstødt / bandlyst af kirken

 3. Bondeoprør mod uretfærdighed - men Luther vælger at støtte fyrsterne mod bønderne.

  staten / fyrsten som leder af den reformerte kirke

  Staten overtager kirkegodset <=> øget magt til fyrster og konger i f.h.t. adelen

  Calvin og prædestinationslæren

Reformationen i Danmark

Opgave 1

 • Lav en kronologisk oversigt over reformationen i Danmark - med angivelse af årstal med vigtigste personer og begivenheder.
 • Til besvarelsen bruges teksten her: reformationen-i-danmark-fra-ca-1520-1539
Bonus opgave:

Læs også fra afsnittet
"Pavetro, reformkatolik eller lutheraner? Religiøs splittelse i 1520’ernes Danmark "
danmarkshistorien.dk og suppler din kronologiske oversigt med oplysninger herfra.

Skabelon ..

 • Christian d. 2
  • Blodbadet i Stockholm
 • Frederik d.1
  • Hans Tausen
  • Poul Helgesen
 • Herredagen
 • Grevens Fejde
 • Recessen
 • Reformationsens følger i Danmark

Intro til reformation

1. af tre video klip

Christian d. 2

Opgave 2

Det Stockholmske Blodbad

Det stockholmske blodbad
Det Stockholmske Blodbad - nov 1520
Læs teksten

Det stockholmske blodbad PDF og beskriv:

 • Baggrunden for blodbadet
 • Under hvilke omstændigheder finder blodbadet sted?
 • Opnåede Christian d. 2 det han angiveligt havde ønsket med blodbadet?

Opgave 3

Chr. d. 2 afsættes

Læs indledningen til teksten her:
Christian d. 2 afsættes PDF

 • Hvorfor er Christian d. 2 blevet upopulær blandt Danmarks stormænd (rigsrådet)
 • Hvem indsætter de (rigsrådet)i stedet på kongemagten?
 • Hvordan reagerer Christian d. 2 på dette ..?
 • Hvad bliver enden på historien for Christian d. 2 ?
Bonus opgave:
 • Find i selve opsigelsesbrevet (kilden) yderligere begrundelser for at rigsrådet valgte at opsige Christian d. 2

Opgave 4

Chr. d. 2's fangenskab

Chr. d. 2 på SØnderborg slot
Beskriv historien bag billedet her og hvilke forskellige tolkninger historikerne har givet af Chr. d. 2's fangenskab.

Brug nedenstående tekst:

Chr. d. 2 på Sønderborg Slot PDF

Kilder til reformationen i DK

Opgave 5 - Poul Helgesen

Udfra nedenstående tekst ( indledningen og kilde) besvares følgende:
 • Hvem var Poul Helgesen?
 • Hvad var hans holdning til reformationen ?
 • Hvorfor kaldes teksten af Poul Helgesen for Skibbykrøniken?
 • Hvem var reformationens fortaler i København ( og andre steder i Danmark)?
 • Find eksempler i kilden på hvordan Poul Helgesen omtaler hans Tausen og reformationen?
Poul Helgesen om reformationen | PDF

Læs evt. også om :
Stormen på Vor Frue Kirke

Opgave 6 - Herredagen 1533

Udfra nedenstående tekst ( indledningen og kilde) besvares følgende:
 • Hvad er Herredagen 1533?
 • Hvilke spørgsmål blev diskuteret på Herredagen i 1533?
 • Hvad blev konsekvenserne af Herredagen for den politiske situation i Danmark?
 • Find passager i selve kildeteksten som beskriver synspunkterne
Herredagen 1533 | PDF

Opgave 6.1 Grevens Fejde

Den er svær ... ;-)
Prøv ud fra følgende tekst :
Om Grevens fejde at få tjek på følgende:
 • Hvad var Grevens Fejde ..?
 • Hvad var baggrunden for Grevens fejde..?
 • Hvad var hovedaktørernes (Grev Christoffer, hertug Christian, Johan Rantzau ) rolle i Grevens Fejde
 • Skitser hovedforløbet i krien ...
 • Hvad var resultat og konsekvenser af Grevens fejde ..?

Opgave 7 - Recessen 1536

Se forordningen (Recessen) hvorved reformationen indføres i Danmark
Recessen af 1536 | PDF
 • Hvilken konflikt var gået forud for reformationens indførsel i Danmark / Recessen?
 • Hvem får ansvar for denne konflikt ?
 • Find passager i selve kildeteksten som belyser dette ...

Opgave 8

Grevens fejde

Grevens Fejde
Kronologisk forløb af Grevens Fejde
Elisabeth d. 1 af England
Disse sider er kun gældende for Ottos historiehold på Frederiksberg HF kursus
torsdag d. 21-01-2021 kl. 15:46 Uge 3
Sidst opdateret: d. 27-06-2019
© 2000-2019 Otto Leholt
Frederiksberg Hf kursus ol@frberg-hf.dk