Ottos historienoter

Kinas historie

Kinas historie på fire A4 sider | Kina kompendie FHF 2018

Kinesisk filosofi

Taiji -symbolet (Yin-Yang symbolet).
Cirklen er kosmos - som består af modsatrettede men komplementære kræfter, energier som betegnes Yin og Yang

"Travellers amid mountains and streams" Kinesisk landskabsmaleri fra 900-tallet

Yin-Yang filosofien

Den kosmiske orden udgør en helhed, men består samtidig af komplementære modsætninger som forudsætter hinanden og som betegnes Yin og Yang, som illustreret i det velkendte symbol: Taiji (= 'Det altomfattende').

Yin (sort) repræsenterer jorden, mørket, kulde , det feminine, mens
Yang (hvid) repræsenterer himlen, lyset, varme, det maskuline osv.

Ikke bare alle naturens fænomener, men også menneskelivets tilskikkelser, kunne nu beskrives som forskellige kombinationer og grader af Yin-Yang kræfter.

Yin-Yang kræfterne er dynamiske og i stadig indbyrdes bevægelse og forandring.

Daoismen

Det overordnede princip som gennemsyrer kosmos betegnes 'Dao' og oversættes ofte med 'Vejen' ->

ca. 500 f.Kr filosoffen Laozi skriver digtet "Daodejing" som danner grundlag for Daoismen (Taoismen)

Mennekset er kun en del af naturen og kosmos - og skal lære at tilpasse sig naturens rytme og tilværelsens modsatrettede kræfter af Yin- Yang

Det blev aldrig kinesernes mål at finde en mere videnskabelig forklaring på naturens orden, men derimod at tilpasse menneskelivet til denne højere kosmiske orden.

Statue af Konfutze (551-479 f.Kr.) foran Konfutze templet i Beijing
Citater fra Konfutse

Konfucianismen

Filosoffen Konfutse (551-479 f.Kr.) lever i en tid med voldsom social uro og væbnede konflikter mellem de kinesiske stater (De Krigende Staters Periode).

Konfutzes problem: Hvordan opretholdes en vedvarende social orden, fred og harmoni?

Konfutses svar: I kosmos / naturen findes en dobbelthed af såvel hirakiske relationer mellem over- og underordnede og samtidigt en naturlig orden og harmoni.

Den naturlige harmoni som findes i kosmos og naturen kan overføres til mennesket og samfundslivet

Hvordan:

Konfutse finder svaret i historien - hos de noble, uselviske og retfærdige herskerne i det tidlige Zhou-dynasti (ca. 1040 f.kr.)

Gennem ritualer skal normer og traditioner videreføres - traditioner / normer som sikrer harmonien mellem mennesker og de sociale klasser.

Udgangspunktet for Kongfutse var familien, som det naturlige socale fællesskab.
Her - som i naturen - er der naturlige hierakier (ældre > unge, mand > kvinde, forældre > børn, ældrebror > yngre bror)

Ved at 'kende sin plads' og handle og agere i forhold til hvad der forventes af den enkelte i forhold til dennes plads i hierakiet kan familiens sammenhold og harmoni sikres.

Disse familiebaserede normer overfører Konfutse til at gælde for samfundet og relationerne mellem samfundets klasser.

Herskeren / kejseren skal - som den gode fader - være et moralsk forbillede for sine undersåtter og sikre dem fred og retfærdighed. Undersåtterne skal - som den hengivne søn - være lydige og loyale overfor herskeren.

For Kongfutse var mennesker født lige, men kunne gennem

 • uddannelse (studiet af De Klassiske Værker), eller
 • ved at efterligne / lære af rollemodeller (fortidens lærde /filosoffer, faderen, ældre broder, embedsmanden eller herskeren)
 • udvikle sin personlige - moralske karakter
 • og dermed skabe forudsætningen for et harmonisk liv, såvel i familien og sociale sammenhænge , som i arbejdet som embedsmand eller hersker.
Konfucianismen handler om hverdagslivet / det verdslige - her er ingen religiøse foreskrifter, det er mennesket ikke Gud der er i centrum.

Konfucianismen fremhæver tålmodighed, pacifisme og kompromiet (Den Gyldne Mellemvej), respekt for forfædrene, fortiden og traditionen, de ældre og de uddannede / lærde.

Kejserdynastierne

Kronologisk oversigt
xxxx
Den kinesiske mur - et som symbol på Kejsertidens isolationspolitik

Kina - Riget i Midten og deres syn på omverdenen

 • 2.000 f.kr Xia , Shang og Zhou-dynastiet
 • ca. 500 f.Kr. Konfutze, Laozi
 • 221 - 206 f.kr Qin-dynastiet - Kina samles under én kejser
  terracotta soldaterne | detalje
 • 206 f.Kr - 220 e.kr. Han dynastiet - konfucianismen som statsbærende ideologi
 • Kineserne opfinder: kompasset, papiret, krudt og ...?
 • 1275-91 - Marco Polos beretninger fra Kina
 • 1366 - 1620 Ming-dynastiet.

  Muren opføres i nuværende form . Den Forbudte By i Beijing.

  1405-21: Zheng Hes Flådeekspeditioner til Arabien og Østafrika

  Men Kina isolerer sig fra omverdenen - alt udenrigshandel forbydes

  1582 Missionæren Matteo Ricci ankommer til Macao - 1. europæer som besøger den Forbudte By i 1601

Simpel tidslinje for Kinas kejserdynastier - Kina efter 1949: et nyt dynasti ..?

Arven fra Kejsertiden

 • En stærk centralmagt = territorial enhed, fred og stabilitet
 • Ideen om den retfærdige og moralsk ophøjede hersker
 • Embedsmænd udvælges efter kompetencer (klassisk dannelse) = meritokrati

Mødet med europæisk imperialisme

Europæiske handelsstationer i Canton
Efter opiumskrigene opdeles Kina i europæiske interessesfærer
 • 1793 - Macartney-mission til Beijing med krav om øgede handelsrettigheder i Kina

  Afvises blankt (og arrogant ) af kejseren Kejser Qinglong brev til engelske konge

 • Englænderne bruger opium som betalingsmiddel for kinesisk te, silke og porcelæn -> kineserne beslaglægger englændernes opium -> England erklærer krig mod Kina

  Opiumskrigene 1839-42 + 1856-60 = totalt militært nederlag for Kina ->

  Kineserne må acceptere de "ulige handelstraktater" og at Kina opdeles i europæiske (inkl. japan + USA) interessesfærer og koncessionsområder med eksterritorialrettigheder (dvs. udenlandsk - ikke kinesisk lov var gældende)

 • Selvstyrkelsesbevægelsen:
  progressive kinesiske guvernører taler for at 'lære af de fremmede' dvs. tilegne sig europæisk militærteknologi

 • 1894-95 Japansk-kinesiske krig (om Korea)-> Kinas ydmygende nederlag <=> nederlag for Selvstyrkelsesbevægelsen
 • Hvordan skal Kina overleve? Reformation eller revolution?

  Tre holdninger brydes:

  • Konservative ( enkekejserinden og hoffet i Beijing )
  • Progressive guvernører som ønsker politiske reformer
  • Revolutionære grupper som ønsker at indføre en vestlig inspireret republik (Sun Yat-sen)
 • Revolutionen i 1911 - kejserstyret opløses og Den Kinesiske Republik udråbes under Sun Yat-sen

Den kinesiske republik 1912-49

4. maj 1919 - studenterne demonstrerer foran Tian'anmen imod Versailles-traktaten, som tildelte de tyske områder i Kina til ...Japanerne !!!

Forår i Shanghai 1927 - Nationalisterne massakrerer kommunisterne

Se BILLEDER fra republikkens tid

  Krigsherrenes æra 1916-28

 • 1913 - Kinas første og sidste demokratiske valg. Men modsætninger mellem centralmagten og provinserne -> opløsning af Nationalforsamlingen ->
 • Kina sønderrives af lokale krigsherrer som kæmper om magten i Kina ⇒
 • 4. maj 1919 : Studenterne i Beijing demonstrerer foran Tian'anmen, imod Versaillesfreden, som tildeler tidligere tyske områder i Kina til Japan!

  -> 4. maj bevægelsen: unge studerende og intellektuelle sværmer for vestlige ideologier, kultur, litteratur og videnskab.

 • 1919 - 20 To partier dannes med russisk assistance:
  • Guomindang (GMD) Det Nationale Folkeparti ledet af Sun Yatsen (1925) Chiang-Kai-shek .
  • Kinas Kommunistiske Parti (KKP) stiftes første Partikongres afholdes i Shanghai 23. juli 1921 med 13 delegerede (inkl. Mao Zedong)!
 • 1920-27 Kommunisterne og Nationalisterne samarbejder for nedkæmpelse af krigsherrerne og samling af Kina
 • Forår 1927 : brud mellem Kommunister og Nationalister ⇒

Borgerkrigen 1927-49

 • 1931 : Japan besætter Manchuriet
 • 1934 Kommunisterne må flygte fra deres baser i bjergene i sydkina ->

  Den Lange March 1934-36, 90.000 kommunister flygter fra Chiang Kai-sheks Nationalister

  ca. 8.000 kommunister - herunder Mao Zedong, Deng Xiaoping, Lin Biao, Zhou Enlai m.fl. overlever og opretter kommunistisk base i Yannan.

  Reelt set et nederlag for KKP, men vendes i KKP's historieskrivning til en heroisk sejr.

 • Japan besætter store dele af Kina - Massakren i Nanjing (2-300.000 civile myrdes).

Folkerepublikken Kina 1949

Kina under Mao - en oversigt
Lokal stålproduktion i landsbyerne under det Store Spring Fremad -> største menneskeskabte hungersnød

To fløje i Kinesisk politik

I KKP var - og er der - også forskellige politiske holdninger. F.eks. til hvilke metoder man skulle bruge til at fremme den øko. udv. Efter Mao var det f.eks. spørgsmålet om hvorvidt man skulle gå med de markedsøkonomiske reformer.

En klasseforræder kritiseres og ydmyges under Kulturrevolutionen

1966 En 'klasseforræder' kritiseres og ydmyges under Kulturrevolutionen

Rødgardister på Tian'anmen 1966
 • 1. okt 1949 - Mao og kommunisterne vinder borgerkrigen og opretter Folkerepublikken Kina

  Chiang Kai-sheg og Nationalisterne flygter til øen Taiwan <=> to Kinaer!

  Folkerepublikken Kina (fastlandet) og Republikken Kina (øen Taiwan)

 • KKP magtovertagelse i 1949 = afslutningen af "De 100 års ydmygelser" = Kinas befrielse fra fremmedstyre og gendannelse af et selvstændigt Kina
  China A Century of Revolution 1949 - 1976
 • Planøkonomi efter Sovjettisk forbillede og bistand
 • Jordreformer -> kollektivisering af landbruget / planøkonomi

 • 1956 Folkekommunerne ( selvforsynende med landbrug og industrivarer )
  Fælleskøkkener (=ophævelse af familien som den basale sociale enhed)

1958-61 Det Store Spring Fremad

 • Mao: "Inden 15 år vil vi overgå England i stålproduktionen" -> 'Socialistisk kappestrid' med USSR

  Gigantiske vandindvendingsprojekter - 100 mio. kinesere deltager m. hakker, skovl og bambuskurve (se foto)

  Lokal stålproduktion i baggårdsovne (se foto) ->markarbejdet forsømmes -> faldende høstudbytter ->

 • Hungersnøden 1959-61 : mellem 30-40 mio. kinesere dør af sult

  Det store spring (6 min.)

 • Mao svækket efter fiaskoen m Det Store Spring ->
  1962-66: Genopretningspolitik under Deng Xiaoping + Liu Shaoqi:

  økonomiske incitamenter > ideologiske, accept af lønforskelle + resultatløn, markeds økonomi > statslig styring, private jordlodder,
  genåbning af frie markeder i landdistrikterne

  Deng Xiaoping: "Det er lige meget om katten er hvid eller sort, så længe den bare kan fange mus"

1966- 76 Kulturrevolutionen

 • MÅL: at bekæmpe den moderate fløj i KKP (Deng Xiaoping, Liu Shaoqi) og deres 'genopretningspolitik' (= ville fjerne Kina fra Socialismens vej -> kapitalisme)
 • MIDDEL: Mao mobiliserer mio. af unge studenter
  til at kæmpe mod "De Fire Gamle" (trad. , vaner, normer , værdier) og afsløre 'kapitalistiske medløbere' / revisionister i partiet som havde valgt 'den kapitalistiske vej' ->
 • aug-dec 1966 afholdes 8 kæmpe massemøder på Tian'anmen pladsen med deltagelse af mere end 10 mio rødgardister FILM KLIP
 • 1966-68 Unge rødgardister skaber vold og terror i byerne - skoler og universiteter besættes + udenrigsministeriet.
  Lovløshed og kaos breder sig i Kina med væbnede kampe mellem forskellige fraktioner af Rødgardister og militæret.
 • De moderate ledere i KKP ( Liu Shaoqi, Deng Xiaoping) kritiseres og fængsles / udrenses. Udrensning af øverste ledere 1.22 - 1.26
 • 1969: Hæren sættes ind mod rødgardisterne ->

  12-15 mio. unge studenter sendes 'Ned på Landet' for at blive resocialisering hos bønderne!

 • 1972: præs. Nixon besøger Mao
  Baggrund: Mao frygter et kommende angreb fra USSR og søger derfor tilnærmelse til USSR's fjende USA
 • sept 1976 : Mao Zedong dør . Kina er fortsat et af verdens fattigste lande.

  Befolkningstallet er vokset fra 530 mio. i 1950 til over 900 mio.

Vurdering af Mao-tiden:

 • POSITIVT:

  Kina genforenet og selvstændigt efter borgerkrigen og japansk besættelse - opgør med udenlandsk imperialisme

  større økonomisk og social lighed, ingen korruption,
  fællesskab og alles deltagelse i Kinas udvikling

  analfabetisme næsten udryddet - bedre basal sundhedstilstand ( lavere børnedødelighed)

 • NEGATIVT:

  ideologi (lighed) > økonomi (vækst) -> fortsat stor materiel fattigdom

  et totalitært samfund - hvor KKP kontrollerede og politiserede alle dele af samfundslivet <=> intet civilsamfund

  "One man rule" - hvor Mao opnår guddommelig / mytisk status og alene definerer den politiske linje

  Maos ide om at klassekampen fortsætter under socialismen =>
  100.000'er af politiske 'fjender' forfølges, udrenses og fængsles

Deng Xiaoping : Reform og åbning

Reformpolitikken efter 1978


Unge kvinder i Shanghai i begyndelsen af 1980'erne - væk er Mao uniformen og på med krøller og moderne solbriller


Kinas administrative opbygning og princippet i 'partistaten' hvor partiet har indflydelse på alle administrative niveauer

Reformpolitikken i 1980-90'erne medførte en kraftig decentralisering = øget øko ansvar og selvstændighed til provinserne i forhold til centralmagten i Beijing

 • A Century of Revolution 1976-1994 Part 3
  0- 6 min. opsummerer Mao tiden.

  Kina i 1980'erne

 • 1978-79 Demokratimuren i Beijing med Wei Jingshengs krav om den '5. modernisering' (demokrati) - Dengs reformpol. kendes også som de 4 moderniseringer af landbruget, industrien, forsvaret og videnskaben.
 • jan 1979 Deng Xiaoping i USA. USA opretter fuld diplomatisk relationer med Kina. Efter Dengs hjemkomst fra USA lukkes Demokratimuren
 • Etbarns politikken Møder stigende fordømmelse fra Vestem / USA for at være et fundamentalt brud på menneskerettighederne
 • 1980-83 Kollektivlandbruget og folkekommunerne opløses ->
 • Familielandbruget genindføres + private markeder genåbnes -> stigende indtægter til bønderne
 • Særlige Økonomiske Zoner oprettes i SV. Kina og udbredes senere til hele landet. med fri adgang for udenlandske investeringer, billig arbejdskraft og byggegrunde, frie toldregler og få miljø og arbejdsmarkedsbestemmelser.
 • Tidligere kollektive fremstilling og service erhverv overtages af private <=> eksplosiv vækst i mindre fremstilling- og service virksomheder på land og i byerne
 • Et vigtigt element i reformpolitikken var en kraftig "decentralisering", dvs. at Beijing afgav økonomisk ansvar og beslutningsmagt til provinsregeringerne
 • Politisk liberalisering -> Vestlig kulturpåvirkning - dyrkelse af Vesten blandt unge og intellektuelle.

  en genoplivning af 'ånden' fra 4. Maj Bevægelsen i starten af 1920'erne

 • Fang Lizhi holder foredrag om den 'Totale Vestliggørelse' på Kinas universiteter -> studenterdemonstrationer vinteren 1986-87 for demokratisering. Kilde
 • 1987-88: Kulturfeberen i de akademiske miljøer ; kritik af den kinesiske kultur (konfucianismen) som det årsag til Kinas underudvikling.

  I sommeren 1988 - TV-serien 'Heshang' breder kulturkritikken ud til den brede offentlighed. Kilde

  Reformpolitikkens elementer:

  MÅLSÆTNING:

  • at øge kinesernes materielle levestandard gennem øget økonomisk vækst
  • at modernisere Kina til en moderne industrination - og på langt sigt en stormagt (igen)

  MIDLER:

  • Åbning af Kina: Et opgør med årtiers international isolation /selvforsyningspolitik ->
   Særlige Økonomiske Zoner - som forsøgslabartorier for udenlandske investeringer og markedsøkonomi ->
   teknologioverførsel / modernede forretningsmetoder ->
   industrialisering og eksport af masseforbrugsvarer (tøj, fodtøj, sportsudstyr, elektronik m.v.)
  • Gradvis afvikling af planøkonomien -> indførsel af markedsøkonomi
  • Afkollektivisering af landbrug og mindre produktions- og servicevirksomheder ->

   familieejet landbrug + privatejede produktions- og servicevirksomheder (+ 100 mio. stk)

  • Decentralisering: dvs. at provinsregeringerne fik øget økonomisk ansvar og beføjelser, til at gennemføre en politik som skabte økonomiske udvikling og vækst .

   Det samme skete gradvist i forhold til de store statsejede virksomheder (SEO'ere), som skulle drives efter moderne, markedsmæssige vilkår, og dermed blive konkurrencedygtige og uafhængige af statslige tilskud

  • Etbarnspolitikken - for at forhindre at den økonomiske vækst blev 'ædt op' af en eksplosiv befolkningstilvækst ( de store børneårgange fra 1960'erne)

  RESULTATER:

  • årlig økonomisk vækst på > 10 % siden 1980
  • 700 mio.- kinesere løftet ud af absolut fattigdom
  • > 500 mio kinesere er flyttet fra land til by (urbanisering)
  • Stigende korruption blandt lokale embedsmænd og partiledere
  • Stigende social, økonomisk og regional ulighed
  • Voldsom miljøforurening og miljøødelæggelse
  • Svækkelse af centralregeringen i forhold til øko. stærke kystprovinser
  • Kina som 'Verdens fabrik'
  • Stigende ældrebyrde ( antal ældre > antal børn og unge )
  • Efter 2008 - Kina som vigtigste 'motor' for verdensøkonomien

Planøkonomi kontra markedsøkonomi

Planøkonomi

 • Målsætning: At opnå en samfundsmæssig kontroleret og retfærdig fordeling af ressourcer, varer og tjenesteydelser
 • Middel: Alle produktionsanlæg ( jord, fabrikker og servicevirksomheder) er statsejede
 • Staten opsætter produktionsmål for de enkelte virksomheder / sektorer
 • Staten fastlægger priser på råvarer, færdigvarer og detailpriser
 • Staten står for distribution og salg af varer og tjenesteydelser

Problemer:

 • Manglede konkurrence mellem producenter (statsejede virksomheder mv.) -> manglende produktudvikling (kvalitet), dårlig ressourceudnyttelse (spild) <=> alt for store produktionsomkostninger (= spild af ressourcer )
 • Produktionen afspejler ikke nødvendigvis forbrugernes behov
 • Bureaukrati og kæmpe ressourceforbrug ( arbejdskraft ) på planlægning af vareproduktion og distribution

Markedsøkonomi

 • Produktionen af varer og serviceydelser er styret af markedet (efterspørgslen)
 • Prisen på varer og tjenesteydelser er styret af markedsmekanismerne ( udbud og efterspørgsel)
 • Konkurrencen mellem producenterne ( af varer og tjenesteydelser) nødvendiggør løbende produktudvikling og innovation
 • Optimal udnyttelse af ressourcer (kapital, arbejdskaraft og jord)

Problemer:

 • "Har du penge kan du få - har du ingen må du gå" <=> høj grad af økonomisk ulighed
 • Risiko for monopoldannelse = meget store virksomheder ( f.eks. Google , Microsoft etc) får monopollignende status - hvorved konkurrencen ikke er fri.
 • Produktion af varer og tjenesteydelser alene styret af profitmotivet - dvs. at tjene penge til producenterne og ikke af egentlige samfundsmæssige behov.

1989: Tian'anmen demonstrationeren

Studenterledere overdrager deres 'bønskrift' (krav) til partiledelsen.

Ubevæbnede soldater på vej til Tian'anmen, stoppes af demonstranterne, som appelerer til dem om ikke at kæmpe mod folket.

Vejblokader opsat af beboere og demonstraneter på en indfaldsvej til Tian'anmen i centrum af Beijing.

1989 - Kommunister i stater i Østeuropa væltes men KKP bevarer magten i Kina

Kronologi | Foto Tian'anmen pladsen m.m
 • Hu Yaobangs død -> 18. april 5-10.000 studenter mødes på Tian'anmen Pl. til spontan mindehøjtidelighed
 • 22. april - officielle mindehøjtidligehed -> 100.000 studenter og borgere samles på pladsen
 • 26. april - Folkets Dagblad fordømmer demonstranter som 'kontrarevolutionære' kilde
 • Studenterne kræver tilbagekaldelse af artiklen i Folkets Dagblad og anderkendelse af den den nyoprettede 'Uafhængige Studenterorganisation' Kilde
 • 12. maj studenterne iværksætter sultestrejken.
 • 15. maj Statsbesøg af USSRs præsident Gorbatjov
 • 18. maj - Li Peng mødes på direkte TV med studenterlederne Video
 • 19. maj - Zhao Yiyang trædder tilbage som KKP's gen.sekr. og opfordrer studenterne til at stoppe sultestrejken og trække sig tilbage !
 • 20. maj Militærundtagelsestilstand indføres
 • 28. maj Studenterlederen den 23-årige Chin Ling taler med amerikansk journalist om nødvendigheden af et blodbad for at kompromitere regeringen video
 • 4. juni - bryder militærets køretøjer gennem vejbarrikaderne + heftige skyderi ved Muxidi (4,5 km vest for Tian'anmen)

  om natten til d. 5. juni rykker militæret ind på pladsen - de sidste 2-3000 studenter forlader pladsen mod SØ

 • Vestlige medier rapporterer om 'Massakren på den Himmelske Freds PLads' med bl.a. Chai Ling som kilde video
 • 5. juni "Tank-manden" på Chang'an Boulevard Video

Scenen med den såkalte 'tank-mand' som stopper en kollonne af militæretanks tæt ved Tian'anmen pladsen dagen efter at militæret havde ryddet pladsen efter 7 ugers demonstrationer

Læs mere på Wikipedia om tankmanden


Konsekvenser:

 • Skarp fordømmelse af Kina fra Vesten ->
  Nedfrysning af øko. og kulturelle relationerne mellem Kina og Vesten
 • Måske en advarsel til de kommunistiske ledere i Østeuropa .... ->
  fredelige afvikling af komm. i Østeuropa
 • Styrkelse af de reformkritiske / konservative i KKP-ledelsen
  (<=> svækkelse af Deng Xiaoping / reformpolitikken).
  Ser kommunismens fald i Østeuropa og senere Sovjetunionens sammenbrud (dec. 1991) = en advarsel om hvad reformpolitikken kan føre til !

Kina i 1990'erne

Kinas økonomiske udvikling - Udviklingen i BNP 1952-2005

Den økonomiske vækst tager særlig til efter 1992 - hvor reformpolitikken (markedsøkonomien) udbredes til store dele af det kinesiske samfund. Herunder industrien, boligmarkedet, aktiehandel

Shanghai ( Pudongs) forvandling :
Shanghai før 1990 | Shanghai i 2009

 • dec. 1991 - Sovjetunionen går i opløsning -> 16 individuelle nationastater kort
 • Den kinesiske ledelses største frygt = Kinas opløsning i en lang række konkurrerende nationalstater ("Balkanisering"). ->
 • Deng Xiaoping: Kina ( og KKP's magtmonopol) kan kun overleve hvis reformpolitikken genoptages med fornyet styrke -> øvrige ledelse bakker op.
 • 1992: Partiledelsen godkender begrebet "Socialistisk markedsøkonomi" (i vesten set som en selvmodsigelse)
 • Reformer rammer nu også de store statsejede industrier ( SEO) under mottoet "Grib de store, lad de små falde". Store strategisk vigtige industrier ( kraftværker, stålværker, energiforsyning, finans og kommunikation) forblev statsligt ejede, øverige mindre industrier, som ikke kunne klare sig i den fri konkurrence, måtte lukke. -> 40-50 mio. arbejdsløse
 • Privatisering af boligmarkedet -> byggeboom . Lokale myndigheder sælger byggegrunde til industri og boligprojekter -> korruption.
 • Vestens kritik af Kina (Massakren på Tian'anmen , m.v. ) -> stigende kinesisk nationalisme , genoplivelse af Kinas tidlige historie , herunder Konfucianismen som nu officielt fremhæves som en grundlæggende kulturarv for Kina

Kina i det 21. århundrede

2001 blev et vendepunkt såvel i vesten som i Kina

2008 blev endnu et vendepukt i vest og i øst. Finanskrisen startede en økonomisk krise i vest og Kinas betydning for verdens økonomien blev nu tydelig for alle.
Kinas investeringer i udlandet - ikke mindst i Afrika og Latinamerika investerede kineserne nu i råstofudvinding m.v men også i Vesten (Europa og USA) kom kinesisk kapital nødstedte virksomheder til hjælp.
 • 2001 dec. Kina optages i frihandelsorganisationen WTO.

  Kina omtales nu som 'Verdens fabrik'.

 • 2002 Hu Jintao ny generalsekretær for KKP og præsident for Folkerepublikken Kina.
 • 2003 SARS - epedemien (fugleinfluenza) -> afslører mangler i det offentlige sundhedssystem
 • Voksende social og økonomisk ulighed mellem :

  fastboende byboere og de ca 250 mio. migrantarbejdere,
  mellem land og by,
  mellem kystprovinserne og indenlandske / vestlige provnser

 • Enorme miljøproblemer (forurening af vand, luft og jord)
 • 2008 marts - Oprør i Tibet - slås ned af militæret
 • 2008 aug - OL i Beijing
 • 2008 sept Finanskrisen i vesten
 • 2009 okt 60 året for revolutionen (se militærparade ved Tian'anmen)
 • Stigende korruption blandt lokale embedsmænd og partiledere
 • Voldsomt urbanisering -> byggeboom overalt i Kina - samt udbygning af infrastruktur ( metroer og højhastighedstog)
 • 2011 - Kina indtager pladsen som verdens næststørste økonomi
 • 2012 - Kina overtager USA's plads som verdens førende handelsnation
Kinas handelsbalance overfor USA og EU i 2010-11

Kina under Xi Jinping 2012 - 2022

Xi Jinping iværksætter i 2013 'One Belt , One Road ' projektet som skal etablere en ny 'Silkerute' mellem Kina, Centralasien og Europa

USA's stigende handelsunderskud overfor Kina fører til en eskalerende handelskrig under præs. Donald Trump i 2018

Iphone 6 produktionskæde (kilde)
 • 2013: Xi iværksætter omfattende anti-korruptionskampagne
 • Styrkelse af partidisciplinen + den centrale ledelse i Beijing i f.h.t. provinserne + Øget censur / kontrol med internettet
 • Xi taler om 'Den Kinesiske Drøm' = at genrejse Kinas som en magtfuld nation
 • 2013: Xi iværksætter 'One Belt, One Road' projektet som skal forbinde Kina og det Euroasiatiske kontinent
 • 2015 Etbarnspolitikken afskaffes
 • 2015 - Kina opretter den Asiatiske Infrastruktur og Investerings Bank
 • 2015 - Ministry of Public Security lancerer sit ansigts-genkendelses-system
 • Mellem 2012-2016 tegnede Kina sig for 34 % af den samlede økonomiske vækst i verden.
 • 2017 jan. DAVOS - topmødet: Xi Jinping taler for øget globalisering, frihandel og advarer mod protektionisme (<-> D. Trump)
 • 2018 D. Trump lægger øget told på kinesiske varer -> Begyndende handelskrig mellem USA og Kina

Forholdet mellem USA- Kina

Noter som pdf
 • 1949-71: Gensidigt fjendskab
  Ingen diplomatiske forbindelser med Kina.
  Taiwan repræsenterer Kina i FN
 • 1972: USA's præsident Nixon besøger Mai i Beijing ->
  • Genoprettelse af diplomatiske forbindelse
   (taktisk samarbejde vendt mod USSR )
  • Kina overtager Taiwans plads i FN og permanent plads i FN's sikkerhedsråd
  • 1979 Deng Xiaoping besøger USA
 • 1980'erne : Kina's langsomme integration i multilaterale organisationer, som Verdensbanken, Internationale Valutafond (IMF) m.v.
 • 1989 - 1990'erne: USA / Vesten kritik af Kina for mangel på demokrati og overholdelse af menneskerettighederne

  to holdninger:
  1) boycut / kritiser Kina , eller
  2) samarbejde -> påvirke Kina i demokratisk retning ?

 • 2001 -> Kina som attraktivt investerings- & forretningsmarked for USA / Vesten -> 'outsourcing' af produktion til Kina

  <=> samarbejdende sameksistens

 • 2008 -> Kinas voksende økonomiske betydning
  + Kinas opkøb af vestlige virksomheder / teknologi
  + Kinas stigende investeringer (=indflydelse) i udviklingslandene ; Afrika, Latinamerika og Sydøstasien

 • Den kinesiske trussel:
 • 2011: Kina verdens næststørste økonomi efter USA ->

  En trussel mod USA som unipolær (dvs. eneste) supermagt !

 • Thykidids fælde = Når en ny opstigende stormagt truer den eksisterende stormagt -> risiko for krig (jvnf. Tyskland -> England)
 • 2012: Xi Jinping - Styrkelse af partiet og de centrale myndigheder i Beijing i forhold til provinserne -> tolkes som en øget autoritær udvikling
 • 'Den Kinesiske Drøm' = at genskabe Kinas tidligere storhed
  Udviklingsprogrammet: 'Kina 2025'
 • 2016 : præs. Donald Trump -> kritik af Kina for :
  • at stjæle amerikanske arbejdspladser
  • unfair handelspraksis (beskytter eget marked med restriktioner overfor udenlandske investeringer)
  • stjæler / kopierer vestlig teknologi ( intellektuelle rettigheder)
  • militær oprustning i det Sydkinesiske Hav
 • 2018 Præs. D. Trump starter handelskrig mellem USA - Kina