Ottos historienoter

Globalisering - en ny verdensorden efter 1989

Verdenshistorien efter 1945
xxxx
Globalisering

Begrebet globalisering

 • Begrebet dækker over den stigende interaktion og gensidige afhængighed mellem økonomier, markeder, nationer og kulturer på globalt plan.

 • En interaktion som er blevet fremmet af kommunikations og transportteknologiens udvikling:
  Jernbaner og dampskibe (1810-1850), transatlantiske telegraf (1866), Suez-kanalen (1872), TV, Jetfly (1950'erne), Container-trafikken (1960'erne), Telekommunikation , Internet (1990'erne) og mobiltelefoni (00'erne)
 • Hermed fulgte en stigende udveksling af varer (handel) kapital(investeringer), teknologi og mennesker (arbejdskraft)
 • Med den øgede samhandel og kommunikation følger også en kulturel påvirkning og udveksling af ideer / værdier mellem verdens lande
 • Globale udfordringer / problemer: Miljø og naturødelæggelse -> globale klimaforandringer
Se simpel model

Økonomisk, politisk og kulturel globalisering

xxxx
Tre dimensioner af globaliseringen
xxxx
thai-curry-paste

Økonomisk globalisering

 • Øget international handel med varer, tjenesteydelser, kapitalinvesteringer mv
 • Verdens lande og økonomier er mere forbundne / afhængige af hinanden
 • Produktionen globaliseres - mange lande bidrager til fremstilling af de enkelte produkter
 • Udvikling af et globalt marked / verdensmarked <=> global konkurrence
 • Udvikling af multinationale / globale virksomheder
 • Etablering af handelszoner / - blokke , frihandelszoner (EU, NAFTA m.v.)
 • Standardisering af handelsregler / overnationale handelsaftaler (WTO , EU)

Politisk globalisering

 • Den økonomiske globalisering har reduceret nationalstaternes politiske / økonomiske autonomi / selvstændighed
 • Overnationale institutioner som EU , WTO , FN , G8 og G20
 • Isolationspolitik / protektionisme <-> åbenhed / frihandel

Kulturel globalisering

 • Den globale udbredelsen af værdier og traditioner (religiøse, politiske og kulturelle)
 • Globalt kulturforbrug - af musik, film og underholdning (via Sattelit tV , Internet m.v.)
 • Turisme - fra Gardasøen -> middelhavsregionen -> fjerne eksotiske distinationer
 • Sport - OL, FIFA World Cup etc
 • Mad - pasta -> pizza -> krydderier -> McDonalds Burger -> Sushi etc
 • Kritikkere af den kulturelle globalisering har advaret mod at globaliseringen ville fjerne nationale / lokale kulturelle særpræg og føre til en amerikanisering / vestliggørelse.

For og imod globaliseringen..

xxxx
Anti-globalisering

xxxx
Anti-globalisering

Iphone 6 produktionskæde (kilde)

Globalization easily explained

The "Cost" Of Globalization

Positiv vurdering:

 • <=> stigende international global afhængighed ( 'Den Globale Landsby' )
 • Frihandel <-> protektionsme
 • Kapitalisme og markedsøkonomi
 • Stigende handel -> økonomisk vækst
 • Globalisering begrundes med

  1) Komparative fordele ved handel - dvs. at lande skal producere det de er bedst til i fht. deres ressoucer (David Ricardo 1800)

  2) Stordriftsfordele <=> reducerer omkostninger -> bedre konkurrenceevne = billigere produkter

 • Globaliseringen har løftet hundreder af millioner af mennesker ud af fattigdom i Asien
How Beneficial Is World Trade?

Globalization and Trade and Poverty: Crash Course Economics #16

Negativ / kritisk vurdering:

 • En vestlig domineret verdensorden
 • De rige landes udnyttelse af billig arbejdskraft (børnearbejde) i udviklingslandene
 • Kapitalisme , udnyttelse og undertrykkelse , uretfærdighed m.v.
 • Tjener alene de store og stærke ( storkapitalen / multinationale virksomheder) på bekostning af de små / lokale producenter / virksomheder
 • Økonomisk vækst frem for alt , på bekostning af miljø og naturressourcer
 • Jobtab og arbejdsløshed i Vesten - stigende ulighed mellem rige og fattige
 • Business before goverment - Økonomien styrer - ikke politikkerne

En ny verdensorden ....

Ideologiske konflikter i det 20. årh. Mellem demokrati og totalitarisme
Ideologiske konflikter i det 20. årh. mellem demokrati og totalitarisme
Ny Verdensorden efter 1989
Ny Verdensorden efter 1989
Figurer som PDF

Europa -> USA -> Asien

xxxx
globaliseringen1-2-fase

xxxx
Verdens største container skib (2014) kan rumme 19.100 (20 fods) containere
Shanghai cont.term.
xxxx
kina-øko-vækst

Huntington og Fukuyama

xxxx
Huntings 8-9 Civilisationer - det er mellem disse at fremtidens konflikter vil udspille sig i følge S. Huntington
 • 1989-91: Kommunismens sammenbrud i Østeuropa (1989) + Sovjetunionen sammenbrud 1991 -> Vesten / kapitalismen og den frie verden har vundet den kolde krig.
 • 1992: "End of History"
  Den amerikanske politolog Francis Fukuyama udgiver i 1992 bogen 'The end of History' hvori han argumenterer for at med kommunismens sammenbrud har vestens ideer om demokrati og liberalisme sejret.
 • "Washington consensus" Den tangegang at USA står nu som verdens eneste supermagt (unipolær magt)
  og skal anvende denne position til at udbrede demokrati og frihed.
 • Under Clinton administrationen (1992 -2001) søger USA at anvende sin 'soft power ' dvs sine ideologiske frihedsidealer til at lede verden mod frihed og demokrati.
 • "Washington consensus" - betegner den nu udbredte opfattelse i Washington, at med markedsøkonomiens udbredelse - og den økonomiske vækst der skulle følge heraf , ville også vestens liberale frihedsidealer vinde fodfæste overalt i verden.
 • 1996: "Clash of Civilisations"
  Samtidigt udgiver Samuel Huntington bogen 'Clash of Civilisations and the Remaking of World Order' (1996) hvori han argumenterer for at fremtidens konflikter vil udspille sig mellem forskellige civilisationer ( ikke nationer) , f.eks den islamiske <-> den vestlige civilisation.