Ottos historienoter

Om eksamen i KS og historie (B)

Der er to eksamener i KS faggruppen.

 • En intern flerfaglig mundtlig prøve, samt
 • en ekstern mundtlig prøve i ét af de tre fag (hist, rel. eller samf.)

Flerfaglige prøve

 1. I trækker en opgave som består af en titel og et ukendt bilagsmateriale på 6-8 sider (tekster , kilder, billeder , statistik) og som relaterer til et af de flerfaglige forløb vi har arbejdet med

 2. I udarbejder et skriftlig produkt på 2-4 sider, som danner udgangspunkt for den mundtlig prøve.
  Der gives vejledning og tid hertil i skolen.
 3. Eksaminationstiden er 30 min. og prøven indledes med din præsentation af dit arbejde med materialet på 6-8 min.

  Dernæst skal eksaminationen forme sig som en faglig samtale med dine faglærere og censor (en faglærer fra skolen) .

Eksamenplanen

 • Torsdag d. 21. nov trækker i jeres opgave
 • Mandag d. 2. dec er der vejledningsdag på skolen
 • Tirsdag d. 3. dec. afleverer i jeres eksamensopgave (skr. produkt)
 • Eksamen afholdes i tiden mandag d. 9. dec til og med torsdag d. 19. dec.

D. 6. dec. 2019 meddeles hvilket af de tre fag I skal til enkeltfaglig eksamen i

Prøveeksamen okt 2019

Prøveeksamen kult

Vi afholder en mindre prøveeksamen i den flerfaglige prøve tirsdag d. 8. okt. 2019.

Materialet til prøveeksamen udleveres i papirform fredag d. 27. sept.

Materialet til prøveeksamen

Vejledning !!!

Se min vejledning til

Kildekritik og Historisk analyse

Prøveksamen i historie

Vi afholder en prøveeksamen i historie - enkeltfaglig , om emnet Beatlesmania .

Eksamensspørgsmål inkl. Bilag A Bilag B

Den flerfaglige prøve

Arbejdsprocessen for udarbejdelse af det skriftlige produkt til KS eksamen
Den i figuren viste arbejdsproces kan kort beskrives således:
 1. Du læser det udleverede eksamensmateriale igennem
 2. Du læser de sider / tekster / materialer fra hver af de tre fag som er relevante i forhold til det eksamensmateriale du har trukket
 3. Du udarbejder herefter en overordnet flerfaglig problemformulering for din eksamensopgave
 4. Du udarbejder endvidere tre enkeltfaglige problemstillinger - et for hvert af de tre fag. Altså hvordan kan historiefaget, religion og samfundsfag anvendes til at belyse den overordnede problemstilling
 5. Du besvarer i stikordsform de tre særfaglige problemstillinger.

4.2.1. Intern flerfaglig prøve

Undervisningstiden i faggruppen afsluttes to til fire uger før elevernes sidste undervisningsdag i tredje semester. Efter afslutning af undervisningstiden i faggruppen og før elevernes sidste undervisningsdag i tredje semester, afholdes en intern flerfaglig individuel mundtlig prøve på baggrund af et kortere skriftligt produkt.

Prøven skal have det flerfaglige perspektiv som udgangspunkt og skal samtidig inddrage hvert af de tre fags bidrag til belysning af den flerfaglige problemstilling.

Eleverne trækker en opgave med ukendte bilag, hvorefter de skal udarbejde et kortere skriftligt produkt til brug ved en mundtlig fremlæggelse. Elever, der ønsker at arbejde sammen, trækker i fællesskab en opgave i grupper på maksimalt tre elever.

Det skriftlige produkt udarbejdes i mindst 15 timer fordelt over mindst en uge, efter at undervisningstiden i faggruppen er afsluttet. Eleverne modtager vejledning i løbet af den periode, hvor det skriftlige produkt udarbejdes.

Det skriftlige produkt skal afleveres minimum tre dage før prøvens afvikling.

Opgaverne, der indgår som grundlag for prøven, skal relatere til mindst to flerfaglige forløb fra undervisningen, jf. pkt. 3.1., og den enkelte opgave må højst trækkes tre gange på samme hold.

Opgaverne indeholder en overskrift, der angiver undervisningsforløbets titel, og et ukendt, varieret bilagsmateriale på seks til otte normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusiv mellemrum).
Det varierede bilagsmateriale skal indeholde tekst, statistisk materiale og billedmateriale.
Ved anvendelse af elektronisk mediemateriale som en del af bilagsmaterialet svarer fire til syv minutters afspilning til én normalside.

Det skriftlige produkt skal have et omfang på to til fire sider og skal indeholde:

̶ titel
̶ en flerfaglig problemformulering
̶ oversigt over de problemstillinger, der er arbejdet med
̶ en behandling af problemstillingerne ud fra:
a) den trukne opgaves bilag
b) begreber og viden fra alle tre fag
c) egen indsamlet empiri eller selvfundet supplerende fagligt materiale
̶ en samlet konklusion på arbejdet med problemformuleringen.

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. elev.
Eksaminationen indledes med elevens præsentation på ca. seks til otte minutter og former sig derefter som en faglig samtale mellem den enkelte elev og holdets faglærere, samt en fagperson fra skolen, der ikke har undervist de pågældende elever.

Kilde: Lærerplanen fra Undervisningsministeriet

Den enkeltfaglige prøve i historie B

4.2.2. Prøveform i historie B

"Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave med ukendte spørgsmål og et ukendt bilagsmateriale.
Opgaven har tilknytning til et af de i undervisningen gennemførte forløb.

Opgaverne, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen dække de relevante faglige mål og i al væsentlighed fagets kernestof. Der skal indgå opgaver fra mindst fire forløb, heraf mindst to flerfaglige forløb og mindst et enkeltfagligt forløb. Den enkelte opgave må anvendes højst tre gange på samme hold.

Opgaverne skal bestå af et tema med problemorienterede spørgsmål, der dækker de taksonomiske niveauer i faget, og et bilagsmateriale på 1½ til to normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusiv mellemrum).

Hver opgave skal i videst muligt omfang indeholde forskelligartede materialer. Ved anvendelse af elektronisk mediemateriale som en del af bilagsmaterialet svarer fire til syv minutters afspilning til en normalside.

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter. Der gives ca. 60 minutters forberedelsestid.

Eksaminationen indledes med eksaminandens præsentation og former sig derefter som en samtale mellem eksaminand og eksaminator med udgangspunkt i opgaven. "

Kilde: Lærerplanen fra Undervisningsministeriet