Ottos historienoter

Den danske kongerække

Årstal efter ♚ angiver regeringsperiode

Vikingetiden

?-958

Gorm den Gamle ♚ ?-958

Muligvis kun konge i Jylland
958-987

Harald Blåtand ♚ 958-987

jellingestenen
Den store Jellingsten, bagsiden med kristusfiguren
Søn af Gorm og Thyra.
Lod sig omvende til kristendommen af missionæren Poppos jernbyrd ( bar glødende jern)
Widukinds sakserkrønike

Under Harald Blåtand udbygges forsvarsanlægget Dannevirke, samt de store ringborge , bl.a. Trelleborg

Rejser den store Jelling-sten (ca. 965) hvor der står:

"Kong Harald bød gøre disse kumler efter Gorm, sin fader, og efter Thyre, sin moder, den Harald, som vandt sig hele Danmark og Norge og gjorde danerne kristne. Gjorde danerne kristne og samlede Danmark under én konge"

987-1014

Svend Tveskæg ♚ 987-1014

(død 1014) Søn af Harald Blåtand
I en borgerkrig i 980'erne kæmper Svend og hans far Harald på hver sin side.
Harald fordrives og Sven overtager magten over Danmark
994 angreb på England, men først i 1013 er de sidste modstandere i England nedkæmpet.
1014-1018

Harald Svensen ♚ 1014-1018

(død ca. 1018)Søn af Svend Tveskæg
1018-1035

Knud den Store ♚ 1018-1035

(ca. 995 - 1035) Søn af Svend Tveskæg - deltog i erobringen af England i 1013.
Overtager kongemagten i Danmark efter sin bror Harald i 1019.

1027-28 konge over skotterne og Norge , samt dele af Sverige <=> Østersø emperiet De_angelsaksiske_kongeriger

1035-1042

Hardeknud ♚ 1035-1042

(1020-1042)
1042-1047

Magnus den Gode ♚ 1042-1047

(1024 - 1047)

Svend Estridsen og sønner

1047-1074

Sven Estridsen ♚ 1047-1074

(død 1076) Kirkebyggeriet
1074-1080

Harald Hén ♚ 1074-1080

(død 1080) danske mønter
1080-1086

Knud den Hellige ♚ 1080-1086

(død 1086)
Kalder til ledingstogt -> Myrdes i Albani kirke gavebrev til domkirken i Lund
1086-1095

Oluf Hunger ♚ 1086-1095

(død 1095)
1095-1103

Erik Ejegod ♚ 1095-1103

Ærkebispesæde i Lund under ærkebisp Asser dør under korstog til Palæst.
søn : knud lavard  - hertug i grænselandet
1104-1134

Niels ♚ 1104-1134

(død 1134)
Konge af Guds nåde. Fred i riget.

1131 : Sønnen Magnus dræber sin fætter Knud Lavard i Haraldsted skov
=> borgerkrig mellem forskellige medlemmer af kongeslægten

Kamp om kongemagten:

1134-1137

Erik Emune ♚ 1134-1137

(død 1137) myrdes af stormanden 'Sorteplov' på tingsted i Jylland. Knud L. (halvbror) Modkonge i Sjælland og Jylland, bekriger Niels og Magnus og Dræber sin halvbror Harald Kesja og 11 af hans 12 sønner
1137-1146

Erik Lam ♚ 1137-1146

(død 1146) Dræbes af Kesja's sidste søn i slaget ved Glumstrup
1146-1157

Sven Grathe ♚ 1146-1157


(søn af Erik Emune død 1157) Allieret med Knud Lavards søn Valdemar
1146-1157

Knud Magnussen ♚ 1146-1157

(død 1157)
1157 - Sven får Skåne, Knud får Sjælland + Fyn, og Valdemar får Jylland
Gæstebud i Roskilde - Sven overfalder Knud og Valdemar - Knud dræbes, Valdemar flygter og slår siden Sven i slaget ved Grathe hede -> Valdemar enekonge

Valdemartiden:

1157-1182

Valdemar den Store ♚ 1157-1182

Knud Lavards søn - født umiddelbart efter faderen blev myrdet.

Samarbejde med kirken (Biskop Absolon) => styrkelse af kongemagten
Korstog - mod Venderne -> erobring af Rügen / Arkona (1169)
Borgbyggeriet - Vordingborg, Nyborg, Kalundborg og Havn (København)

1170 - Ringstedmødet: Valdemars 7-årige søn Knud krones af ærkebiskoppen og Valdemars far Knud Lavard helgenkåres.

1182-1202

Knud d. 6 ♚ 1182-1202

(1163 - 1202) søn af Valdemar d. Store

Lensherre over Mecklenburg og Pommeren
Afviser af forny sit forhold til sin lensherre den tyske kejser
Herredømmet over Slesvig overdrages til broren - Valdemar

1202-1241

Valdemar 2. Sejr ♚ 1202-1241

søn af Valdemar d. Store

Den tyske kejser overdrager alt land nord for Elben til den danske konge - inkl. Lubeck .
1219 Estland erobres - Slaget ved Lyndanise, Korsbanneret Dannebrog

1223 - Valdemar tages til fange af sine nordtyske vasaler - løskøbes for 44.000 mark sølv -> Østersøemperiet falder fra hinanden 1231 Kong Valdemars jordebog
Jyske Lov Jyske Lov

Det skrækkelige århundrede:

1241-1250

Erik 4. Plovpenning ♚ 1241-1250

1249 - Skatteoprør i Skåne.
Myrdes af broderen hertug Abel, som renser sig ved Mededsmænd. 1241-
1250-52

Abel ♚ 1250-52

Dør på togt mod friserne => hans yngre bror Christoffer vælges til konge, mens Abels ældste søn udnævnes til Hertug i Sønderjylland -> strid mellem sønderjyske grever og kongemagten
1254 Københavns stadsret
1252-1259

Christoffer 1. ♚ 1252-1259

Striden med ærkebiskop Jacob Erlandsøn => ærkebispen fængsles -> Paven lyser interdikt over riget ! (dvs. alle er løsnet fra deres forpligtigelser overfor kongen - og han er bandlyst) Ærkepispen støttes af sønderjyske grever -> Kbh. besættes af greverne

1268 - Roskilde stadsret

1259-1286

Erik 5. Klipping ♚ 1259-1286

finneruplade
De sammensvorne forlader Finnerup Lade
Ærkebispen løslades 1282 - Hoffet i Nyborg udsteder håndfæstning til Erik :

* hoffet skal indkaldes hvert år (styrkelse af rigsenheden- modsat landskabslovene)
* ingen kan fængsles alene på mistanke
* kongen skal følge “Kong Valdemars love” (Jyske lov m.v)

<=>grundlov som begrænser kongens selvrådighed + styrkelse af stormændene og svækkelse af landstingene

22. nov. 1286 Erik G. myrdes i sin seng i Finnerup Lade af 56 knivsstik = Det sidste kongemord

1282 -Erik Klippings håndfæstning

1286-1319

Erik 6. Mendved ♚ 1286-1319

Stormænd dømmes fredløse for kongemordet
strid med ærkebisp Jens grand
Østersøpolitik ….tyske lejetropper => ekstraordinære skatter, møntforringelse, pantsættelse af landsdele - fyn og Skåne = øko. ruin for DK 1290 Ribe Oldemoder påbegyndes
1320-1326

Christoffer 2. ♚ 1320-1326

“en upålidelig og troløs voldsherre”
Bryder uden skrupler sin håndfæstning => strid m. stormændene og den holstenske greve Gerhard ( den kullede greve)
=> Chr. fordrives

1320 Første valghåndfæstning

1326-1330

Valdemar d. 3. ♚ 1326-1330

1330-1332

Christoffer d. 2. ♚ 1330-1332

Christoffer d.2 tilbage på tronen -> bondeoprør, kirkestrid og kampe med Holstenerne

Pantsættelse af riget til grev Johan og grev Gerhard

1332-1340

Den Kongeløse tid

Danmark pantsat til holstenske grever ( “tyskernes åg hvilede tungt over riget” )

1340 Herremandoprør i Jylland
-> Grev Gerhard myrdes af jyske bønder i 1340

1340 Traktaten om Lubeck

Kalmarunionen og reformationen

1340-1375

Valdemar 4. Atterdag ♚ 1340-1375

Forlig m. grev Gerhards sønner + Ægteskab med grev Gerhard søster => medgift Nørrejylland
1346 Estland sælges til den Tyske Orden + ekstraskatter for at købe panterne fri
1350-51 Den Sorte Død -> Ødegårdene inddrages som kongegods
Kongelige borge m lensmænd ( nu ombudsmænd) som grundlag for hærvæsnet ( ikke flere lejetropper ),
Kongens retterting oprettes
Forlig med kirken
Landefreden 1360
1360 Landefreden i Kalundborg
1376-1387

Oluf 2. ♚ 1376-1387

(Margrethes søn) 1380 Danmark og Norges forening

1370 Fredstraktaten i Stralsund

1387-1412

Margrete 1. ♚ 1387-1412

1397 Kalmarunionen - kongefællesskab (personalunion) mellem Norge, Sverige (inkl. Finland) og Danmark kommer under den danske konge

Unionen holdes kun sammen i årene 1397 til 1448, hvorefter det kun var Norge som forblev under den danske krone frem til 1814.

Det sidste forsøg på at genoprette unionen med Sverige blev gjort af Chr. d. 2 i 1520.

1396-1439

Erik 7. Pommern ♚ 1396-1439

Krig m. Holsten , Hansestæderne
1429 Øresundstolden indføres
1440-1448

Christoffer af Bayern ♚ 1440-1448

Unionen m. Sverige ophører

Lollands vilkår

Den oldenborgske slægt:

1448-1481

Christian 1. ♚ 1448-1481

1467 Registre over alle lande påbegyndes,
1468 Første stænderforsamling
1479 Kkb's universitet oprettes, 1476 Kalundborske arkivregistratur
1481--1513

Hans ♚ 1481-1513

1502 Sverige løsriver sig fra unionen

1497 Ældst bevarende øersundstoldregnskab

1513-23

Christian 2. ♚ 1513-23

Christian d. 2
 • 1513 : Christian tilbageerobrer Norge - hyldes som dansk-norsk konge

  I Bergen møder Chr. den hollandske forretningskvinde Sigbrit (moder til Dyveke - Chr.'s elskerinde) ->
  Mor Sigbrit bliver Chr. 2. personlige rådgiver -> Alliance m. Nederlandene mod Hansestæderne
  1515 - Gift med Isabella / Elisabeth - et barnebarn til tyske Kejser Maximillian
  Altertavlen i Sankt Maria Kirke

  Stockholmske blodbad - chr. d. 2
  Ilustration af det Stockholmske Blodbad - nov.- 1520
 • Chr. d. 2 ønsker at genetablere den Nordiske Union (Kalmarunionen)
  jan. 1520 angriber Chr. Sverige -> nov. 1520 Blodbadet i Stockholm ♚ video 12 min
  4. nov 1520 hyldes Chr. som arvekonge af Sverige, under kroningsfesten henrettes 82 højadelige, biskopper og andre stormænd for kætteri.

  Stigende modstand mod Chr d. 2 fra stormændene i Sverige og Danmark (adel og kirke)

 • Land- og byloven den 6. januar 1522 - første landsomfattende lovgivning (ophæves dog allerede i 1523)
  Loven giver øget beskyttelse til bønderne mod godsejernes "onde, ukristlige sædvane, (...) med stakkels bønder og kristne mennesker at sælge og bortgive ligesom uskellige kreaturer"

  Chr. d. 2 ønsker at styrke centralmagten i forhold til godsadelen, f.eks ved at lade lokale (borgerlige) embedsmænd varetage administrative og juridiske opgaver som tidligere hørte under adelen. => sikre øgede indtægter til staten

  Begrænser adelens ret til udenrigshandel - som alene forbeholdes byernes købmænd (= Borgerpolitik > adelspolitik)
  Bekæmpede kirkens magt (Lutheraer)

 • 20. jan. 1523 - Chr. d. 2 afsættes af de jyske stormænd 1523 Opsigelsesbrevet til Chr. 2.

  april flygter Chr. til Nederlandene og Tyskland for at søge støtte til generobring af kronen.
  Christians farbror, Hertug Frederik, krones af de jyske oprørere -> erobrer Sjælland med hjælp fra den holstenske godsejer Johan Rantzau, belejrer København og Malmø (7 mdr)

  1524 Christian d. 2 omvendes til lutherdommen og lader Biblen oversætte til dansk

  Chr. d. 2 i sit fængsel på Sønderborg Slot.
  Læs også Johannes V Jensen :"Kongens Fald" - kåret til den bedste danske roman i det 20. årh. Hovedpersonen i romanen er Mikkel Thøgersen som blev Chr. d. 2. personlige væbner
 • 1531 - Chr. d. 2 generobrer Norge , men tages til fange i sommeren 1532 - fængsles på Sønderbrog Slot.
1523-1533

Frederik 1. ♚ 1523-1533

Luthers opgør i 1517 med pavekirken bredte sig hurtigt til Danmark, hvor lutherske prædikanter ( eller evangalister = Biblens ord) prædikede om reformation af kirken.

Luthers kritik af pavekirken havde i TYskland skabt grundlag for et folkeligt oprør mod middelalder samfundets autoriteter - gejstlige som adelige - og udløste det tyske bondeoprør i 1524-25

I sin håndfæstning havde Frederik d.1 forpligtet sig til at skærme kirken mod "luthers disciple eller andre" der prædikede mod kirkens lære og at straffe dem på "liv og gods" hvis de gjorde det.

Men alligevel spredte den lutherske / evangalistiske forkyndelse sig i Danmark, og fik også greb i de jyske bønder som startede en tiendenægterbevægelse i midten af 1520'erne.

Johannitermunken Hans Tausen opholdt sig i Wittenberg 1523-24 og tilbage i Danmark blev han reformationens vigtigste fortaler, hvor han først prædikede luthers lære i Viborg og fra 1529 i København.

1526 - Herredagen beslutter at biskopperne i Danmark fremover skal udpeges af den danske konge og ikke af paven <=> fra pave til nationalkirke

Skibbykrønniken af Poul Helgesen. I 1519 udnævnt som leder af karmelitternes kloster Sankt Jørgen i Kbh.
Poul Helgelsen var 'reformkatolik' og en hård kritikker af pavekirken og støttede synspunkterne hos Erasmus Af Rotterdag. Poul Helgesen mente at kirken skulle reformeres indenfor de eksisterende rammer .

1530 - 27.dec. Stormen på Vor Frue Kirke i Kbh. En gruppe radikale lutherske borgere angriber og vandaliserer kirken og angriber præsterne

Chr. d. 2 sidder fængslet på Sønderborg Slot (1532-1549)

1532 - Luthers Lille katekismus oversættes til dansk

April 1533 - Frederik d. 1 dør efter fald fra hest. ->

Juni 1533 - Herredagen Rigsrådets 37 medlemmer mødes i København hvor man skal vælge:

- en ny konge? (men ikke flertal for Frederiks søn Hertug Chr.)
- hvilken kirkeordning skal Danmark have (katolsk eller luthersk) ?
- Udenrigspolitik - alliance med Hansestæderne eller Nederlandene ?
- Poul Helgelsen anklager mod Hans Tausen (lutheraner) - fører dog ikke til nogen domfældelse

Man når ikke til enighed - men udskyder beslutningerne til året efter. Rigsrådet er herefter øverste myndighed i riget.

1534-1559

Christian 3. ♚ 1534-1559

1534-36 Grevens Fejde

 • Rigsrådet kan ikke blive enige om at vælge ny konge - retmæssigt Hertug Christian af Slesvig (lutheraner)
 • København + Malmø + Lübeck hyrer Grev Christoffer af Oldenburg for at kæmpe for Chr. d. 2's genindsættelse.
  Grev Christoffer erobrer Skåne, Sjælland
 • Jyske adel kårer Hertug Chr. som Christian d. 3 . Christian indsætter feltherren Johan Rantzau ->
  Erobrer Jylland - slår Skippers Clements bonde hær i Ålborg. Erobrer Fyn -> Sjælland
 • København belejret i et år -> overgivelse juli 1536
 • Kong Christian d. 3 fængsler bisperne
 • 30. okt 1536 Reformationen Recessen om reformationen

1559-1588

Frederik 2. ♚ 1559-1588

1563-70 Nordiske Syvårskrig
1588-1648

Christian 4. ♚ 1588-1648

Søslaget på Kolberger Heide i 1644 hvor Christian d. 4 mister synet på det ene øje. Han rejste sig dog straks for at kæmpe videre. Det inspirerede til sangen "Kong CHr. stod ved højen mast .."
Kalmarkrigen (1611-13)

1616 Asiatisk Kompagni oprettes

Trediveårskrigen 1618-48
Chr. d. 4. deltager mod rigsrådets vilje.
Knusende nederlag i 1626. Tyske fyrster besætter Jylland -> 1629

Torstensonkrigen(1643-45) Svenske tropper indtager Jylland fra syd. Freden i 1645 -> DK afstår områder i Sverige bl.a. Gotland

Enevælden

1648-1670

Frederik 3. ♚ 1648-1670

De svenske tropper stormer København 11. aug. 1658 - angrebet slås tilbage
1657 - Frederik d. 3 prøver at genvinde de tabte områder i Sverige, mens svenske Karl Gustav førte krig i Polen. ->

Karl Gustav går op i Jylland fra syd. -> Jylland besat

Vinteren 1657-58 - Karl Gustav passerer de frosne bælter -> Fyn -> Langeland -> Lolland ->Sjælland

feb. 1658 : Roskildefreden <=> DK må afstå Halland, Skåne, Blekkinge, Bornholm og Bohus- og Tronghjem len i Norge

Aug.1658 Sverige belejrer nu København. Ønsker at få kontrol over Øresunds handlen + knuse det danske-norske monarki
Kbh belejring nsæte 2 år - Fred. 3 opfordrer borgerne til at holde ud , loves del i de adelige privilegier.
Kbh. overlever kun belejringen fordi man får støtte af Nederlandene + nordtyske og polske tropper -> freden i 1660

sept. 1660 - Stændermødet i Kbh mellem adel med 130 rep., borgerskabet med 70 rep. og de gejstlige med 30 rep. diskuterer spørgsmålet om skattebevillinger til kongen.

Borgere + gejstlige kræver at adelen skal betale skat - de havde svigtet deres opgave at forsvare landet.

Borgmester Hans Nansen m.fl forslår kongen at bryde med adelen og indføre enevælde. Byens porte lukkes så adelen ikke kan forlade byen - og de tvinges til at acceptere enevældens indførsel.

1660 Enevælden indføres ved kroningsceromoni 18. okt 1660. billede

1665 Kongeloven

1670-1699

Christian 5. ♚ 1670-1699

1673 Griffenfeld rigskansler
1683 Danske Lov
1699-1730

Frederik 4. ♚ 1699-1730

1700 gregorianske kalender
1702 Vornedskabet ophæves
1709-20 Store Nordiske Krig

1688 Chr. 5.'s matrikel , 1699 Supplik protekoller indføres, 1701 Lægdsruller i lokaladm.

1730-1746

Christian 6. ♚ 1730-1746

1733 Stavnsbåndet indføres, 1736 Konfirmation indføres

1719 Fæsteprotokoller , 1740 første journal i Rentekammeret

1746-1766

Frederik 5. ♚ 1746-1766

1739 Skolelov

Oplysningstiden

1766-1808

Christian 7. ♚ 1766-1808

1772 Struensee henrettes
1776 Indfødsretsloven
1776 Naturalisationspatenter indføres
1788 Stavnsbåndet ophæves
1792 Slavehandel ophæves
1801 Slaget på Reden

1772 Struensees dom , 1787 Ældst bevarede folketælling , 1788 Lægdsruller, 1801 Admiral Nelsons ultimatum

1808-1839

Frederik 6. ♚ 1808-1839

1807-14 Krigen med england
1813 Statsbankerotten
1814 Skolelov, Norge afstås
1835 Rådgivende stænderforsamlinger

1809 Skoleplaner, 1811 Skoleindberetningen, 1812 Kirkebøger i to eksemplarer, 1817-51 Godsejerskifte protekoller ophører, 1835 Stænderforsamlingsprotekoller

1839-1848

Christian 8. ♚ 1839-1848

1844 Første Højskole (Rødding)

1848 Ministerialsystemet indføres

1848-1863

Frederik 7. ♚ 1848-1863

1849 Konstitutionelt Monarki , Almindelig værnepligt, 1851 Første danske frimærke
1857 Næringsfrihed indføres 1849 Grundloven , Lægdsruller for alle mænd, 1854 Skudsmålsbøger

Den Glyksborgske slægt

1863-1906

Christian 9. ♚ 1863-1906

1864 - Slesvig,  Holsten Lauenborg afstås

Slesvigs ministerium ophører
1882 Første andelsmejeri oprettes
1870 - Forenede Venstres forhandlingsprotekol
1901 Parlamentarismen indføres
1900 Først bevarede ministermødeprotokol

1906-1912

Frederik 8. ♚ 1906-1912

1914-18 1. Verdenskrig
1912-1947

Christian 10. ♚ 1912-1947

1915 Kvinders valgret
1915 Grundlov
1920 Sønderjylland tilbage til Danmark
1924 Kommunale folkeregistre
1940-45 2. Verdenskrig
1947-1972

Frederik 9. ♚ 1947-1972

1949 Danmark i NATO
1953 Nugværende grundlov
1972-

Margrethe 2. ♚ 1972-

1972 Danmark i EF 1968 CPR register
Disse sider er kun gældende for Ottos historiehold på Frederiksberg HF kursus
torsdag d. 21-01-2021 kl. 16:47 Uge 3
Sidst opdateret: d. 01-04-2020
© 2000-2019 Otto Leholt
Frederiksberg Hf kursus ol@frberg-hf.dk